Algemene voorwaarden van Yoga center

  • Bij verhindering, of wanneer je les door een feestdag komt te vervallen, is het mogelijk om die les op een ander moment -in ieder geval binnen 1 week- in te halen. Dit kun je doorgeven door een mail te sturen.
  • Het is niet mogelijk om bij verzuim lesgeld te retourneren.
  • Het verdient aanbeveling om een blessure mede te delen aan de docent zodat daarmee rekening kan worden gehouden in de les.
  • Yoga center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal of verlies van eigendommen.
  • Wanneer je je wilt uitschrijven voor de yogalessen van yoga center dien je dit te doen via e-mail (inf0@yoga-center.nl). De opzegtermijn is één maand.
  • We werken met een maximaal aantal personen in een groep. Indien je niet meer bij een groep kunt kom je op een wachtlijst te staan.
  • Er mag geen kauwgom of ander snoep gegeten worden tijdens de lessen.
  • Het is niet toegestaan straat- of gymschoenen te dragen in de lessen.

Algemene voorwaarden

1. Inschrijving
1.1. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
1.2. Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld;
1.3. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
1.4. Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging door middel van een mail naar info@yoga-center.nl

2. Betalingswijze
2.1. Je kunt het cursusgeld door middel van maandelijkse betalingstermijnen voldoen via het overmaken op rekening nummer…………….. of een incassomachtiging
2.2. Wijzigingen van het rekeningnummer dienen worden doorgegeven via e-mail.
2.3. Afwezigheid van een lid tijdens de yogalessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld
2.4. Yoga center behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per jaar te indexeren

3. Lesdoorgang
3.1. Yoga center kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.
Wettelijk mogen er 3 lessen in een seizoen uitvallen. Wij streven natuurlijk naar geen enkel aantal.
3.2. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor een docent van Yoga center niet in staat is de betreffende les(sen) te geven draagt Yoga center wanneer mogelijk zorg voor vervanging. De kwaliteit en professionaliteit van de vervanger staat gelijk aan de oorspronkelijke docent. Deze vervanger zal dusdanig worden geïnformeerd over de te geven lessen zodat de oorspronkelijke lessen kunnen worden voortgezet.

4. Opzegging
4.1. Wil je stoppen met de lessen mail ons dan. Het mondeling of via WhatsApp opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging aanvaard
4.2. Wanneer je je wilt uitschrijven voor de yogalessen van Yoga center dien je dit te hebben doorgegeven via mail. Na een maand wordt het abonnement gestopt.
4.3 Wanneer je om een medische reden niet meer kunt deelnemen aan de lessen dien je dit per mail door te geven info@yoga-center.nl, dit geldt ook voor een medische zwangerschap of een bijzondere blessure. Je lidmaatschap wordt dan tijdelijk gepauzeerd.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Yoga center stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Yoga center. U wordt geadviseerd geen kostbare spullen, zoals sieraden en geld, mee te nemen en in de kleedruimte te laten liggen.
5.2. Yoga center stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel dat door krachten van buitenaf op een ledemaat wordt toegedaan tijdens les(sen) verzorgd door Yoga center. Yoga center geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yoga center neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yoga-center.nl